Акціонерний банк "АЖІО"
Iнформацiя про банк
Адреси та телефони
Послуги
Фiлiї банку
Новини
Акцiонерний банк "АЖIО" став правонаступником "Укрснаббанку" та зареєстрований у книзi реєстрацiї банкiв та бiрж Нацiонального банку України пiд № 11 саме 2 жовтня 1991 року. Право здiйснення Акцiонерним банком "АЖIО" всiх видiв банкiвських операцiй пiдтверджено лiцензiєю НБУ № 04 вiд 23 червня 1998 року.

Унiверсальний характер дiяльностi банку дозволяє йому швидко реагувати на змiни у структурi попиту на фiнансовi послуги, використовуючи при цьому рiзноманiтний iнструментарiй та фiрмовий стиль роботи, iдентифiкуючи проблеми кожного партнера та пропонуючи шляхи їх розв'язання.

Одержавши у червнi 1994 року лiцензiю № 35 Мiнiстерства фiнансiв України на здiйснення депозитарних операцiй, банк почав надавати цi послуги iнвестицiйним фондам та компанiям.

З 1992 року банк "АЖIО" є членом Асоцiацiї комерцiйних банкiв України.

Робота банку контролюється не тiльки внутрiшньодержавними органами та органiзацiями. Починаючи з 1995 року вiдома мiжнародна аудиторськая фiрма "KPMG Accountants N.V." перевiряє роботу банку "АЖIО" у вiдповiдностi з мiжнародними нормами та правилами бухгалтерського облiку. Позитивна оцiнка "KPMG Accountants N.V." роботи банку поряд iз заслуженим банком "АЖIО" у дiлових колах iмiджем надiйного та стабiльного партнера вiдiграли не останню роль у налагоджуваннi та розвитку активних взаємовiдносин з мiжнародними та закордонними фiнансовими iнститутами.

З 24 травня 2006 года Акціонерний банк "АЖІО" офіційно зміним свою назву на:
- украинською мовою - Відкрите акціонерне товариство "СЕБ Банк"
- російською мовою - Открытое акционерное общество "СЕБ Банк"
- англійською мовою - Open joint stock company "SEB Bank".

ВАТ "СЕБ Банк" є правонаступником всіх прав та обов'язків АБ "АЖІО".

В 2012 році група компаній, власником яких є Олександр Адарич, придбала "СЕБ Банк", після чого банк змінив назву на ПАТ "Фідобанк".

В квітні 2013 року до цієї групи компаній приєднався "Ерсте Банк" , який було приєднано до "Фідобанку" в жовтні 2013 р.
Головний офiс банку

Адреса:  01004, м. Київ
вул. Червоноармiйська, 10
Telex
S.W.I.F.T. BIC
Reuters Dealing Code
  63 1065 AGGIO UX
  AGGIUAUX
  AGIO
Приймальнa   224-63-50
Канцелярiя   224-21-43
Факс банку   224-63-50
E-mail банку   agio@agio.kiev.ua

Copyright © 1991-2016   Мапа сайту   Партнери   Статті    Играй и Игровое виртуальное казино Вулкан онлайн